Blog

เปรียบเทียบความประหยัดไฟของหลอดไฟ LED กับ หลอดอื่นๆ

compare-lamp

เทียบความสว่างที่เท่ากัน

  • หลอดไส้กินไฟประมาณ 5 เท่าของหลอดฟลูออเรสเซนต์
  • หลอดฟลูออเรสเซนต์ (60 ลูเมนต่อวัตต์) กินไฟ 2 เท่าของหลอด LED (120 ลูเมนต่อวัตต์)
  • ดังนั้นหลอดไฟ LED จึงเป็นทางเลือกที่ฉลาดกว่า เพราะกินไฟเพียงครึ่งของหลอดตะเกียบประหยัดไฟ